DSE-Hemsida

Riktlinjer för behandling av personuppgifter, antagna av styrelsen 2018-05- 24

1. Danderyds Sångensemble (”DSE” eller ”kören”) använder ett datorsystem för behandling av personuppgifter som insamlats från medlemmarna och dirigenten. Personuppgifterna sammanställs i medlemsregister, se p 2 och 3.
Kören kan också föra tillfälliga register för speciella händelser eller verksamheter, såsom körinternat, resor, konserter.

2. En förteckning över körmedlemmarnas namn finns på sidan Om oss/Medlemmar.
På sidan Om oss/Styrelsen finns styrelseledamöterna presenterade med namn, e-post och telefonnummer.
På sidan Om oss/Dirigenten presenteras körens dirigent.

3. Från den officiella hemsidan kan körmedlemmarna och dirigenten med Username/Password logga in på körens medlemssidor. Där finns ett medlemsregister med följande uppgifter:
Stämma, Förnamn, Efternamn, Adress, Postadress, Telefon, E-postadress, Funktion, Medlem fr.o.m. Username/Password får inte utlämnas till utomstående. Personnummer är endast åtkomligt för styrelsen och dirigenten.

4. Personuppgifterna i medlemsregistret får inte lämnas vidare i någon form till utomstående, om det inte krävs enligt lag eller behövs för att kören ska kunna få bidrag till eller tjänster till sin verksamhet (t ex från Danderyds kommun, Sveriges Körförbund, centralt bildningsförbund och försäkringsbolag) eller det annars behövs för körens verksamhet (t ex vid bokning av resa och logi).

5. Personuppgifter ska raderas så snart som möjligt och senast ett år efter en medlems utträde, dock att lag (t ex bokföringslag) och regler uppställda av dem som ger bidrag eller tjänster till kören kan kräva att vissa personuppgifter lagras under längre tid. Personuppgifterna i tillfälliga register tas bort när händelsen eller verksamheten är avslutad.

6. Ovan nämnda medlemsregister administreras av person(er) utsedd(a) av styrelsen. Dessa personer har tillgång till för uppdraget nödvändiga inloggningsuppgifter.

7. En medlem kan vända sig till sekreteraren för att få ändringar av sina personuppgifter införda i medlemsregistret, om dessa är felaktiga eller har ändrats. Ändringar ska göras skyndsamt.